Jerzy Koniecki
Prezes

dr Teresa Cebrowska
Wiceprezes

dr hab. prof. US Stanisław Hońko
Wiceprezes

Leszek Lewandowicz
Sekretarz

Bożena Wilk
Skarbnik

Członkowie Zarządu Głównego w kadencji 2019 - 2022:

 1. Grzegorz Bosy – członek
 2. Agnieszka Gajewska – członek
 3. Kazimierz Jarosz – członek
 4. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska – członek
 5. Adam Kęsik – członek
 6. Anna Socha – członek
 7. Arkadiusz Szeląg – członek
 8. Franciszek Wala – członek
 9. dr Katarzyna Zasiewska – członek
 10. Małgorzata Sokół-Kreczko – prezes Zarządu O/O w Białymstoku
 11. Sabina Urbańska – prezes Zarządu O/O w Bielsku-Białej
 12. dr Grażyna Voss – prezes  Zarządu O/O w Bydgoszczy
 13. Joanna Nowowiejska-Fedecka – prezes Zarządu O/O w Częstochowie
 14. Dorota Kania – prezes Zarządu O/O w Gdańsku
 15. Łukasz Drewniak – prezes Zarządu O/O w Gorzowie Wlkp.
 16. Henryk Herman – prezes Zarządu O/O w Katowicach
 17. Halina Gąsior-Mikulska – prezes Zarządu O/O w Kielcach
 18. Danuta Buchowiecka – prezes Zarządu O/O w Koszalinie
 19. dr Łukasz Górka – prezes Zarządu O/O w Krakowie
 20. Marcin Wyrzykowski - prezes Zarządu O/O w Legnicy
 21. Stefan Czerwiński – prezes Zarządu O/O w Lublinie
 22. Alina Gumkowska – prezes Zarządu O/O w Olsztynie
 23. Sebastian Kuś - prezes Zarządu O/O w Opolu
 24. prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – prezes Zarządu O/W w Poznaniu
 25. Janusz Czerwieniec – prezes Zarządu O/O w Radomiu
 26. Krzysztof Cieśla – prezes Zarządu O/P w Rzeszowie
 27. Teresa Kamińska – prezes Zarządu O/O w Suwałkach
 28. Jerzy Czechowicz – prezes Zarządu O/O w Toruniu
 29. Krystyna Urbaniak – prezes Zarządu O/O we Włocławku
 30. prof. dr hab. Zbigniew Luty – prezes Zarządu O/D we Wrocławiu
 31. Bolesław Tatarzycki – prezes Zarządu O/O w Zielonej Górze

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, podejmowanie uchwał programowych i określanie zadań Stowarzyszenia pomiędzy Zjazdami,
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem oraz uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów,
 3. zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, proponowanie porządku i regulaminu obrad oraz przedstawianie mu zgłoszonych i własnych wniosków, w tym także wniosków o nadanie członkostwa honorowego,
 4. nadawanie odznak honorowych Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o utworzeniu, zakresie terenowym działania i siedzibie oraz likwidacji oddziałów okręgowych,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów okręgowych,
 7. powoływanie Rady Naukowej oraz uchwalanie regulaminu jej działania,
 8. powoływanie stałych komisji i rad,
 9. zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych lub ich członków - w razie ich działania - niezgodnego z prawem lub statutem do czasu wydania przez właściwy sąd koleżeński orzeczenia w sprawie będącej przyczyną zawieszenia,
 10. tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego,
 11. ustalanie podziału składki członkowskiej oraz uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych określonych w art. 42 statutu,
 13. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach podziału zysku lub pokrycia straty,
 14. składanie sprawozdań ze swej działalności Krajowemu Zjazdowi Delegatów,
 15. podejmowanie decyzji w sprawie uczestniczenia Stowarzyszenia w spółkach kapitałowych i fundacjach,
 16. podejmowanie decyzji w sprawie zakładania i prowadzenia przez Stowarzyszenie szkół zawodowych oraz ich likwidacji.

Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium Zarządu Głównego.
Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy zapewnienie realizacji zadań wynikających ze statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Zarządu Głównego.
Prezydium Zarządu Głównego reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.

 

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl