Komisja Etyki jest stałą komisją działającą przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Komisja jest powoływana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniem XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia.

Celem działania Komisji jest:

  • propagowanie zasad zawartych w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości”,
  • ocena przestrzegania przez sygnatariuszy zasad etycznych zawartych w Kodeksie,
  • oddziaływanie na eliminowanie czynów i zachowań niezgodnych z zasadami etycznymi.

Skład osobowy Komisji uwzględnia w szczególności przedstawicielstwo środowisk:

  • nauki rachunkowości,
  • praktyki rachunkowości (osób fizycznych wykonujących czynności z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych),
  • jednostek prowadzących rachunkowość,
  • jednostek świadczących usługi w zakresie rachunkowości.

W skład Komisji powoływani są w szczególności:

  • członkowie Stowarzyszenia,
  • przedstawiciele członków wspierających Stowarzyszenia.

Skład Komisji Etyki w kadencji 2019 – 2022
prof. dr hab. Anna Karmańska – przewodnicząca
Franciszek Wala – wiceprzewodniczący
Małgorzata Małowińska – sekretarz
Stanisław Kozłowski – członek
Sebastian Kuś – członek
dr Jan Piątek – członek
Grażyna Urbaniak – członek

Komisja działa zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, na podstawie Regulaminu działania Komisji Etyki

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl