W naszej czytelni znajdą Państwo publikacje na temat ekonomii, rachunkowości i nauk pokrewnych.

Z zasobów można skorzystać codziennie w godzinach pracy Biura Zarządu Głównego SKwP,

ul. Górnośląska 5, Warszawa, po uprzednim umówieniu się.

Kontakt: +48 22 583 49 42.

Zapraszamy!

Wyszukiwanie pozycji ⇒ ctrl+f
Anderko Jan Efekty ekonomiczne wynalazczości pracowniczej 1979
Anderko Jan Ustalanie efektów ekonomicznych wynalazczości pracowniczej 1973
Baka Władysław red. Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze 1997
Bandarzewski Kazimierz Kazusy prawo gospodarcze publiczne 1996
Bednarska Hanna Mikroekonomia kurs podstawowy 2006
Bednarski Lech Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 1998
Bednarski Lech Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym 1987
Beger Tomasz Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe 2011
Benio Marek, Gnela Bogusława Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych. 2011
Beniok Henryk red. Rachunkowość w gospodarce rynkowej nauka i praktyka 1997
Biadacz Renata red. Wybrane problemy teorii i praktyki rachunkowości 2009
Bień Andrzej, Bień Witold Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach 1991
Bień Witold red. Rachunkowość polska 1967
Bień Witold Czytanie bilansu przedsiębiorstwa 1991
Bień Witold Historia organizacji księgowych w Polsce 2007
Bień Witold Komentarz do ramowego planu kont 1954
Bień Witold O czym informuje bilans przedsiębiorstwa przemysłowego 1970
Bień Witold Rynek finansowy 2003
Bień Witold Rynek papierów wartościowych 1992
Bień Witold Stulecie warszawskich organizacji księgowych 2007
Bień Witold Zarzadzanie finansami w przedsiębiorstwie 1992
Borowiecki Ryszard red. Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja 1999
Borowiecki Ryszard red. Zarządzanie procesowe 2011
Borys Tadeusz red. Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju 2003
Brol Jan Prawo cywilne, wybrane zagadnienia 2004
Brol jan Prawo cywilne - wybrane zagadnienia 2007
Brol Jan Prawo o działalności gospodarczej 1997
Brol Jan Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności 2009
Brol Jan Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności gospodarczej 2004
Brol Jan Propedeutyka prawa 2008
Brol Jan Propedeutyka prawa 2002
Brol Jan Przedsiębiorcy Podejmowanie działalności gospodarczej ogólna charakterystyka 1999
Brol Jan Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa 1998
Brol Jan Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta 2001
Brol Jan Wybrane zagadnienia z prawa pracy 2004
Brzezin  Włodzimierz Ogólna teoria współczesnej rachunkowości 2006
Buk Halina red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 2009
Capiga Mirosława Finanse banków 2005
Cebrowska Teresa red. Normy prawne i zawodowe rachunkowości 2000
Cecelski Tomasz Prawo celne oraz podstawy INTRASTAT, VAT i podatku akcyzowego 2009
Chołaj Henryk Ekonomia polityczna globalizacji 2003
Cicha Agnieszka Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej 2011
Cicha Agnieszka Sporządzanie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych 2007
Ciompa Paweł Zarys ekonometryi i teoryja buchalteryi 1910
Ciupek Bożena Finanse publiczne 2006
Ciupek Bożena System finansów publicznych 2008
Ciupek Bożena, Famulska Teresa Sektor finansów publicznych. 2012
Czerny Janusz red. Prace naukowe 2002
Czerny Janusz Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach 2006
Czerska Małgorzata red. Zarządzanie zasobami ludzkimi, cz. II 2011
Czubryta Zygmunt red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw handlowych 1979
Dariusz Tadeusz Dziuba Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej 2001
Deliś Jan Problematyka prawa karno-skarbowego 2002
Dębski Stanisław Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw 1998
Dobrowolski Paweł Podstawy analizy finansów firm z ćwiczeniami w Excelu 1999
Doraczyński Jezry, Troszczyński Tadeusz Księgowi w Polsce 1965
Dudek Józef, Messner Zbigniew Rachunkowość finansowa, cz. I 1997
Dworzecki Zbigniew red. Kontekst strategiczny 2011
Dziawgo Danuta Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie 2011
Dziawgo Danuta Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie 2011
Dziawgo Danuta Rynek finansowy 2012
Dziawgo Danuta Rynek finansowy - istota - instrumenty - funkcjonowanie 2007
Dziedziczak Ignacy red. System rachunkowości wspomaganej komputerem 1999
Dzięgielewski Jan Rachunek i kalkulacja zasadnicze elementy 1948
Edward Kosakowski Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego 2006
Etel Leonard Podatki obciążające koszty działalności gospodarczej 2003
Fedak Zdzisław red. Zasady prowadzenia rachunkowości w krajach zachodnich 1989
Fedak Zdzisław Długoterminowe umowy o roboty budowlane 2001
Fedak Zdzisław metody i technika rewizji sprawozdań finansowych 1998
Fedak Zdzisław Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a MSRF 2003
Fedak Zdzisław Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. II 1996
Fedak Zdzisław Wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłowym 1984
Fedak Zdzisław Zakończenie badania sprawozdania finansowego 1998
Fiedor Bogusław, Hockuba Zbigniew red. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności 2009
Frendzel Maciej Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 2010
Frendzel Maciej Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych 2010
Frendzel Maciej, Ignatowski Radosław Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej 2012
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa cz. II 2005
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów 2011
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość finansowa, cz. II 2006
Gabrusewicz Wiktor red. Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych. 2012
Gabrusewicz Wiktor Rachunkowość finansowa 2008
Gabrusewicz Wiktor  red. Rachunkowość finansowa 2008
Gabrusewicz Wiktor Audyt sprawozdań finansowych 2010
Gertruda Świderska red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2004
Gilewicz Bronisław red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw gospodarczych 1979
Glinka Beata Projektowanie organizacji 2006
Gmytrasiewicz Maria red. Polska szkoła rachunkowości 2004
Godlewska Jadwiga red. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych. 2011
Gorczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2006
Gorczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2008
Gorczyńska Maria, Znaniecka Krystyna Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw 2008
Górczyńska Maria Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2006
Gregor Bogdan e-Commerce 2002
Grzesikiewicz Zbigniew Utrata wartości aktywów kwalifikacja i wycena 2003
Grzesikiewicz Zbigniew, Molenda Waldemar Zbiór zadań dla słuchaczy kursów przygotowujących się do egz. na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 2002
Guzowski Tadeusz Organizacja ewidencji przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu 1965
Hancewicz Radosław 50 lat O/O w Białymstoku 2007
Hass-Symotiuk Maria red. Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej 2006
Hejnar Jerzy Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały 2004
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisław Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały 2001
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisłąw Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki 2011
Helin Ander, Kowalski Rafał red. Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych 2010
Idzikowska Gabriela, Owczarek Zofia Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym 1998
Ignatowicz Małgorzata, Kosakowski Edward Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego 2002
Iskra Irena Wzorcowy plan kont 2009
Jabłoński Mariusz Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy. 2009
Jagieliński Marian Problemy ewidencji obrotu towarowego i rozrachunków z tytułu dostaw 1968
Jałowiecka-Madeja Sylwia Niefinansowe aktywa trwałe 2007
Jałowiecka-Madeja Sylwia Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych Standardów Rachunkowości 2007
Jankowski Adam Instrumenty finansowe (wybrane zagadnienia) 2002
Jantoń-Drozdowska Elzbieta Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku 2000
Jantoń-Drozdowska Elżbieta Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku 2000
Janusz Czerny Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw 2008
Jaruga  Alicja Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2009 najnowsze zmiany 2009
Jaruga Alicja red. Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR 2005
Jaruga Alicja red. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice 2004
Jaruga Alicja red. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004
Jaruga Alicja red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 1998
Jaruga Alicja red. Rachunkowość zarządcza 2010
Jaruga Alicja red. Współczesne problemy rachunkowości 1991
Jaruga Alicja Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne 2006
Jemioło Tadeusz, Rojek Piotr red. 40 lat minęło... Katowice 1997
Kacymbekow, Szepel Nursułtan nazarbajew 2004
Kalinowski Jacek Kontrakty długoterminowe w praktyce 2012
Kalinowski Jacek Kontrakty długoterminowe w praktyce 2012
Kaliński Henryk 80 lat organizacji księgowych w Polsce 1988
Kamela-Sowińska Aldona red. Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim 2006
Kamela-Sowińska Aldona Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa 1995
Kamela-Sowińska Aldona Wycena przedsiębiorstw i ich mienia 2006
 Kamela-Sowińska Aldona red. Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej 2002
Kamela-Sowińska Aldona red. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej i MSR 2010
Kamela-Sowińska Aldona red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2010
Kamela-Sowińska Aldona red. Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, cz. I 2010
Kamiński Włodzimierz Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii 2000
Karczykowski Alojzy, Borkowska Maria Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokumentowanie w praktyce 1996
Karmańska Anna red. Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń 2003
Kasprzak tadeusz red. W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa 2006
Kądziołka Jerzy Wybrane tezy orzecznictwa z zakresu pracowniczej odpowiedzialności materialnej 1986
Kęsik Adam Rachunkowość finansowa 2004
Kęsik Adam Zbiór zadań z rachunkowości 2007
Kęsik Adam Zbiór zadań z rachunkowości do szkolenia samodzielnych księgowych 2002
Kęsik Adam Zestaw ćwiczeń z rachunkowości do modułów I-VII 1999
Kisielewski Tadeusz Nowoczesne metody rewizji ksiąg i bilansów 1947
Kisielnicki Jerzy Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania 2006
Klimas Romana red. Wybrane zagadnienia rachunkowości 1969
Kmiotek Antoni red. Ramowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw 1952
Koc Stanisław, Waślicki Tadeusz Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku 2001
Kołaczyk Zdzisław Ewidencja aktywów trwałych 2005
Kołaczyk Zdzisław Ewidencja aktywów trwałych 2007
Kołaczyk Zdzisław Księgowość zarobkowa 2001
Kołaczyk Zdzisław księgowość zarobkowa 2005
Kołaczyk Zdzisław Księgowość zarobkowa (ewidencja wynagrodzeń) 2002
Kołaczyk Zdzisław Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł V Ewidencja rzeczowych i fin. składników majątku trwałeg o 1997
Kosacka-Łędzewicz Dorota VAT po zmianach od 1 czerwca 2005 roku 2005
Kosak Teresa, Piotr Nawrocki red. 50 lat Oddziału Kieleckiego 2007
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008 2008
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2006
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008
Kosakowski Edward Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2006 r 2006
Kosakowski Edward Materialne prawo podatkowe 1997
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej 2007
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2009 roku 2009
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 2003
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 1998
Kosakowski Edward Podatek dochodowy od osób fizycznych 1999
Kosakowski Edward podatek od towarów i usług 2003
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług (VAT) po 1 maja 2004 r. 2004
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług - konstrukcja i funkcjonowanie 2010
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług VAT w 2006 roku 2006
Kosakowski Edward Podatek od towarów i usług VAT w 2009 roku 2009
Kosakowski Edward Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia 2010
Kosakowski Edward Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz od gier w 2002 roku 2002
Kosakowski Edward Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz podatek od gier 1998
Kosakowski Edward Podatki pośrednie podatek od towarów i usług podatek akcyzowy oraz podatek od gier w 2002 roku 2002
Kosakowski Edward Prawo podatkowe i karne skarbowe - wybrane zagadnienia 2008
Kosakowski Edward Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa 1997
Kosakowski Edward Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł IV Księgowość materiałowa i towarowa 1997
Kosakowski Edward Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego 2006
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej oraz obowiązki płatników podatku dochodowe 2004
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa Zmiany w 2002 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w podatku od towar 2002
Kosakowski Edward, Ignatowicz Małgorzata Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego 2003
Kostur Maria red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości 2009
Kotowicz-Jawor Joanna red. GOW - wyzwanie dla Polski 2009
Kowalik tadeusz Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych 2005
Kozak Piotr red. X-lecie Koła naukowego Rachunkowości 2009
Kozłowska Hanna Europejski fundusz społeczny 2007-2013 2007
Kozłowska Hanna Europejski fundusz społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu. 2008
Kozłowska Hanna Podatki dochodowe i VAT, cz. I 2009
Kozłowska Hanna Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych 2009
Kozłowska Hanna Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych 2010
Kozłowska Hanna Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym 2011
Kozłowska Hanna Zwrot podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej 2010
Kozłowska Hanna, Panek Damian Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT 2010
Kozłowska Hanna Podatki dochodowe i VAT 2009
Kozłowski Tomasz Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości 2007
Koźmiński Leon Ceny jednolite w handlu detalicznym 1946
Krasiński Zdzisław Opowieść o 15-leciu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1922-2007) 2007
Krystyna Kubik Kultura menedżerska 2008
Krzywda Danuta red. Rewizja sprawozdań finansowych 2005
Krzywda Danuta red. Rewizja sprawozdań finansowych 2012
Krzywda Danuta Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową 2000
Krzywda Danuta Rewizja sprawozdań finansowych 2005
Krzywda Danuta Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym 2011
Kusak Aleksander Płynność finansowa analiza i sterowanie 2006
Kwasiborski Antoni Inne usługi biegłego rewidenta 1998
Kwaśniak Robert Przepisy prawa celnego 2002
Kwiatkowski Witold Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie 1975
Kwiatkowski Witold Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie 1968
Laszlo Lado Rachunek optymalnego zysku w przedsiębiorstwie 1970
Liberda Zofia Barbara red. Konwergencja gospodarcza Polski 2010
Lubińska Hanna Import usług w polskim systemie podatkowym 2007
Lubińska Hanna Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek 2004
Lubińska Hanna Sprawozdanie finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek 2006
Lubińska Hanna, Kozłowski Tomasz Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości sprawozdawczości i podatkach 2007
Lubińska Hanna, Małecki Paweł Inwestycje w podatkach i rachunkowości 2007
Lulek Tomasz Zasady rachunkowości kupieckiej, cz.I wiadomości podstawowe 1939
Łukasik Ryszard Księgowość pojedyncza dóbr ziemskich w Polsce do XIX wieku jako środek kontroli, analizy i zarządzani 1962
Łukawer Edward O tych z najwyższej półki czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego 2008
Majdziak Jerzy, Zaleski Andrzej Wpływ środowiska komputerowych systemów informacyjnych na ryzyko rewizyjne 2002
Majewski Jerzy Informatyka dla logistyki 2002
Malc Wiktor red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1977
Malc Wiktor red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1978
Malc Wiktor Pomiar poziomu kosztów w przemyśle 1969
Matuszewicz Jan Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 1999
Matuszewicz Jan, Matuszewicz Piotr Rachunkowość od podstaw 1991
Mączyńska Elzbieta red. Polska transformacja i jej przyszłość 2009
Mączyńska Elżbieta red. Poland's transition and its future 2009
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.I Koncepcje rachunkowości 2006
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.II Analiza standardów rachunkowości 2006
Messner Zbigniew red. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.III Problemy rachunkowości zarządcze 2006
Messner Zbigniew Podstawy rachunkowości 2001
Messner Zbigniew Rachunkowość finansowa, cz. I 2007
messner Zbigniew Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe 2010
Messner Zbigniew, Pfaf Józef Podstawy rachunkowości 1998
Micherda Bronisław red. Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych. 2000
Micherda Bronisław red. Sprawozdania finansowe i ich analiza 2005
Micherda Bronisław red. Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian. 2011
Micherda Bronisław red. Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego 2009
Micherda Bronisław Rachunek kosztów i wyników 2007
Micherda Bronisław Rachunek kosztów i wyników 2007
Micherda Bronisław Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł II Ewidencja środków pieniężnych rozrachunków i kapitałów 1997
Micherda Bronisław, Górka Łukasz Sprawozdania finansowe i ich analiza 2011
Micherda Bronisław, Jaklik Andrzej Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VI Ewidencja kosztów i produktów 1997
Micherda bronisław, Jaklik Andrzej Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VII Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg 1997
Misterska-Dragan Barbara Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości 2006
Misterska-Dragan Barbara leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości 2006
Molenda Waldemar Międzynarodowe Standard Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2010
Molenda Waldemar MSR i MSSF zadania z rozwiązaniami 2010
Molenda Waldemar Obowiązki pracodawcy w związku z reformą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 1999
Mucha Monika Podatek od czynności cywilnoprawnych i inne podatki kosztowe 2005
Mucha Monika Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2005 roku 2005
Naumiuk Tadeusz Elementy rachunku kosztów 1995
Naumiuk Tadeusz Elementy rachunku kosztów na przykładzie przemysłu 1992
Nowak Alojzy red. Umowa ubezpieczenia 2007
Nowowiejska-Fedecka Joanna Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych 1998
Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i w pod 2009
Owoc Jerzy Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 1998
Owoc Jerzy Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 1998
Paczuła Czesław kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania 2002
Paczuła Czesław Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania 1997
Paryziński  Zdzisław Buchagalterskij uczet w polskoj narodnoj respublike 1975
Paszer-Becker Irena Roczne sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej 1998
Peche Tadeusz Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej 1984
Piaszczyk Artur Audytor wewnętrzny 2003
Płoszajski Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1980
Płoszajski Tadeusz red. Skorowidz Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1980
Płoszajski Tadeusz O czym informuje bilans przedsiębiorstwa budowlano-montażowego 1973
Płoszajski Tadeusz Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych 1998
Płowiec Urszula, Orłowicz Witold red. Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. 2006
 Pollok Artur red. Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie- historia i teraźniejszość 2007
Popowska Ewa, Wąsowski Włodzimierz Rachunkowość bankowa 1995
Poupa Glilbert Badanie wyrywkowe - pobieranie prób 1997
Pyka Irena, Pyka Jan Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 1997
Pyka Irena, Pyka Jan Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji 2002
Remlein Marzena Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 2008
Remlein Marzena Skonsolidowane sprawozdania finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 2010
Rokita Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem 2003
Rokita Jerzy Zarządzanie przedsiębiorstwem 1997
Rowiński N.N. Budżet państwowy ZSRR 1951
Rudny Eugeniusz Księgowość przedsiębiorstw w budowie i zarządów inwestycji 1976
Rutkowski Krzysztof red. Logistyka on-line 2002
Sadowski Zdzisław red. Kapitał zagraniczny w Polsce 1999
Samuelson Paul Ekonomia 2012
Sawicki Kazimierz Formułowanie opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym 1998
Sawicki Kazimierz Operatywna informacja o kosztach 1974
Sawicki Kazimierz Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania 1966
Schaff Adam Teoria formacji społeczno-ekonomicznej 1949
Sentek Tadeusz Główne zasady księgowości 1947
Seredyński Roman Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych standardów rachunkowości 2007
Skowroński J. red. prowadzenie i rewizja ksiąg rachunkowych przy technice komputerowej 1990
Skowroński Józef red. Leksykon rachunkowości polsko-angielsko-francusko-niemiecki 1992
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1971
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1959
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1961
Skrzywan Stanisław red. Mała encyklopedia rachunkowości 1971
Sobańska Irena red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2003
Sobańska Irena red. Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym 2006
Sojak Sławomir red. Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich 2011
Sojak Sławomir red. Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2011
Sojak Sławomir red. Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce 2007
Sojak Sławomir Rachunek kosztów-podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne 2010
Sojak Sławomit Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki 2010
Sopoćko Andrzej red. Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej. Polska droga do euro 2006
Sowa Kazimierz Zarys nowoczesnych technik rachunkowości 1965
Sowa Kazimierz Zasady kontroli ekonomicznej 1950
Stanisław Rudolf red. Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju 2008
Surdykowska Stanisława red. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej 1985
Surdykowska Stanisława Rachunkowość międzynarodowa 1999
Szumowski Jan, Bohdanowicz Witald Szczegółowa instrukcja kasowo-rachunkowa dla gmin wiejskich i miast niewydzielonych 1947
Szurmach Wiesław Problemy zastosowania w ewidencji maszyn do księgowania ASCOTA 1970
Szychta Anna Bibliograficzne Calendarium rachunkowości w Polsce od XVI do XIX wieku 1989
Szydełko Alfred Sprawozdawczy rachunek kosztów 2010
Śliwa Jan, Hajduk-Popławska Krystyna Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 2006
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych 2011
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych 2011
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej spraw. finansowej 2011
Śnieżek Ewy red. System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku 2008
Świderska Gertruda red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2008
Świderska Gertruda red. Rachunkowość zarządcza 1997
Świderska Gertruda Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza 2004
Świderski Jerzy Sprawozdania finansowe banków i instytucji finansowych 1998
Tatur S. Ewidencja środków trwałych przedsiębiorstwa przemysłowego 1950
Tendera Paweł Sprawozdawczość finansów w przedsiębiorstwie Sporządzanie, badanie, weryfikacja 1987
Treter Jan Kalkulacja przemysłowa 1947
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1977
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1978
Troszczyński Tadeusz red. Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, I wydanie 1978
Troszczyński Tadeusz Wykorzystanie rachunku kosztów do zarządzania 1987
Turakiewicz Janusz oprac. VAT ustawa o podatku od towarów i usług 2011
Turakiewicz Janusz Polski słownik podatków i rachunkowości 2008 2008
Tymiński Stanisław Vademecum finansowe radnego 1988
Tyrański Władysław red. Oddział Okręgowy w Krakowie Historia, ludzie, dokonania 2007
Tyrański Władysław 70 lat organizacji księgowych w Krakowie i Małopolsce 2007
Urbanowska-Sojkin Elzbieta Obrót gospodarczy Organizacja i technika 2001
Urszula Płowiec red. Polityka gospodarcza a rozwój kraju 2009
Uryga Józef 40 lat Oddziału Okręgowego w Krakowie 1997
Uryga Józef Bankowy plan kont 2000
Uryga Józef, Kośmider Aleksander Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie w warunkach reformy gospodarczej 1988
Uryga Józef, Kośmider Aleksander Problemy kontroli gospodarczej 1984
van Hulle Karel Perspektywy harmonizacji rachunkowości 1997
 Wachowiak Piotr  red. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Wachowiak Piotr red. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Wachowiak Piotr Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 2006
Wala Franciszek Finanse zakładów ubezpieczeń 2001
Wala Franciszek Finanse zakładów ubezpieczeń 2005
Walczak Marian Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem 1992
Walińska Ewa red. Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości fin 2008
Wieczorek Ireneusz Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego 2001
Wieczorek Ireneusz Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego 2007
Wielgórska-Leszczyńska Joanna rachunkowość w banku komercyjnym 1996
Wierzbiński Jerzy Statystyka opisowa 2006
Winiarska Kazimiera Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego 2005
Winter E. Koszty własne przedsiębiorstwa przemysłowego 1952
 Wiszniowski Edward Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu r 2009
Wiszniowski Edward Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informatycznego  systemu rachunkowego 2009
Wojas Maria red. Rachunkowość z elementami etyki zawodowej. Zbiór zadań, 2011
Wojtyła Jan red. Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej 2000
Wolanin Renata Prawo celne i podstawy podatku akcyzowego wydanie zaktualizowane 2011
Wolanin Renata Prawo celne o podstawy podatku akcyzowego 2009
Zadora Halina Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce 2005
Zadora Halina Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce 2010
Zawiślanska Izabela red. Ekonomia w zarysie, zbiór zadań z rozwiązaniami 2012
Zawiślińska Izabela red. Ekonomia w zarysie. 2011
Zboińska Barbara, Lisowski Tomasz Obroty dewizowe jednostek gospodarczych 1991
Zieliński P. O zaciąganiu i określaniu wysokości zobowiązań pieniężnych 1950
Znaniecka Krystyna Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw 1997
Znaniecka Krystyna Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 2001
Żor Andrzej Trzy pokolenia 2007
10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 2002
1907-1997 Rachunkowość Historia perspektywy 1997
20 lat Oddziału Okręgowego w Legnicy 2008
25 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp. 1981-2006 2006
40 lat działalności edukacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego 1999
40 lat działalności edukacyjnej COSZ 1999
40 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia 1997
45 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oo w Toruniu 2005
50 lat Oddział Dolnośląski we Wrocławiu 2007
50 lat Oddziału w Rzeszowie 2007
60 lat ruchu zawodowych księgowych na Wybrzeżu Gdańskim 1994
60-lecie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 2008
65 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie 1995
75 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie 2004
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1997
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 2006
90-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Zielonej Górze 1997
Accounting Standards 1989/90
Audyt wewnętrzny 2003
Audytor wewnętrzny - spojrzenie praktyczne 2003
Badanie ewidencji zapasów materiałów i wyrobów 1972
Badanie rachunku kosztów 1970
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, 1973 1974
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo 1973 1974
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972 1984
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972 1984
Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1974-1978 1986
Biuletyn jubileuszowy Zielona Góra 1972
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2000
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2004
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2004
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2001
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2002
Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich 2003
Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities 2006
CIT ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 2011
CMA Learning system Exam review 2013, part I 2013
CMA Learning system, Exam Review, part II 2013
Czwarta Dyrektywa Siódma Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Komunikat Komisji Europejskiej 1998
Das polnische Recht der Rechnungslegung und Prufung 1997
Dwadzieścia lat samorządu biegłych rewidentów 2012
Działalność oddziału w Polsce Ludowej 1969
Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania 2002
Encyklopedia podręczna - prawo na co dzień 1974
Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce 2007
Europejska klasyfikacja działalności 1990
Fundusz zakładowy, fundusz za osiągniecia ekonomiczne, fundusz premiowy 1961
Global economy - how it works 2006
Global economy - how it works Defferent cases, different results 2006
Handbook of international education pronouncements 2010
Indeks typowych księgowań dla jednostek budżetowych 1977
Indeks typowych księgowań dla organów finansowych 1977
Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1969
Inne usługi biegłego rewidenta, zasady formułowania dokumentów finalnych 2002
International GAAP 2010, volume 1 2010
International GAAP 2010, volume 2 2010
International GAAP 2013, I-III t. 2013
IX zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1965-1967 1968
Jednolity plan kont dla przedsiębiorstw państwowych 1949
Jubileuszowy rok 1907-1997 1997
Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach Zarys historyczny 1997
Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości t. I i II 2011
Kodeks Księgowego 2003
Komentarz do typowego planu kont 1959
Komentarz do typowego planu kont 1959
Kompendium terminów z zakresu finansów2011 19
Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i ich wkład do nauki. 2000
Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z MSSF 2006
Materiały Zjazdowe O/O Warszawa 2007
Materiały dla biegłych księgowych 1965
Materiały dla biegłych księgowych 1977
Materiały dla biegłych księgowych, część I 1983
Materiały dla biegłych księgowych, część II 1983
Materiały dla biegłych księgowych, t. II 1981
Materiały dla biegłych księgowych, tom I 1981
Materiały dla głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych 1973
Materiały dla rewidentów 1974
Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. Stanisława Skrzywana 2003
Materiały na XV zjazd Delegatów 1991
Materiały z XIII krajowego zjazdu delegatów 1983
Materiały zjazdowe za lata 1995-1998 1999
Mała encyklopedia ekonomiczna 1974
Mała encyklopedia ekonomiczna 1961
Members Handbook Accounting, Auditing and Reporting 1995
Members Handbook Constitutional, Ethical, Legal 1995
Międzynarodowe Standardy Wyceny 2005
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne 2009
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994 1994
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999 1999
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001 2001
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Podobieństwa i różnice MSR, US GAAP i polskie przepisy o rachunkowości 2002
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996 1996
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005 2005
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej Aneks 2003 2003
Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe wskazówki dotyczące praktyki rewizji fi 2001
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 2 2005
MSSF 2007, cz. II 2007
MSSF 2007, t. I 2007
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 4-Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Sp. 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 5-Podatek dochodowy. Przychody. Rolnictwo. 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 6-Płatności w formie akcji własnych. Świadczenia pracownicze 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 7-Instrumwnty finansowe cz. I 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 9-Pozostałe zagadnienia sprawozdawczości finansowej 2005
MSSF w interpretacjach i przykładach, t.3 - Aktywa trwałe. Utrata wartości. Leasing. 2005
Oddział Okręgowy w Łodzi 50 lat działalności 2007
Oddział Wielkopolski w Poznaniu 70 lat działalności 2000
Oddział łódzki w 40-leciu 1957-1997 1997
Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem - studium przypadków 1996
Osiemdziesięciolecie ruchu społeczno-zawodowego księgowych w Warszawie oraz Trzydziestolecie działalności 1987
PIT ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2011
podatek VAT po 5 latach obowiązywania nowej ustawy - mat. konferencyjne 2009
Podatki 2008/2009 2008
Podatki dochodowe 2010
Podręczna encyklopedia rachunkowości 1997
Polityka wschodnia 2006
Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, orzecznictwo, t. III 2006
Prawo ochrony środowiska z praktycznym komentarzem 2008
Problemy zarządzania: Finanse i rachunkowość zarządcza 2006
Problemy zarządzania: Jakościowe badania organizacji 2006
Problemy zarządzania: Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia 2006
Problemy zarządzania: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym 2006
Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym 2005
Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2002 sporządzone zgodnie z MSSF 2002
Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone zgodnie z MSSF 2004
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007
Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro 2007
Raport dotyczący przestrzegania Standardów i Kodeksów Rachunkowość i rewizja finansowa 2005
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych 2012
Rewizja finansowa p nowelizacji ustawy o rachunkowości 2004
Rewizja finansowa p wejściu Polski do Unii Europejskiej 2005
Rewizja finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej 2005
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym 2010
Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym - materiały pokonferencyjne Jachranka 2009 2010
Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej 1998
Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992. 1992
Sprawozdanie ogólne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 1962 dla VI zjazdu delegatów 1963
Sprawozdanie ogólne z działalności Stowarzyszenia za rok 1963 dla VII zjazdu delegatów 1964
Sprawozdanie z XVII krajowego zjazdu delegatów 1999
Sprawozdanie za lata 1983-1986 1987
Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia za rok 1964 dla VIII zjazdu delegatów 1965
Stan i perspektywy rewizji finansowej, materiały pokonferencyjne, Jachranka 2012
Studia i materiały 2006
Transparency in Corporate Reporting 2003
Typowy plan kont dla central zjednoczeń 1875
Typowy plan kont dla gospodarstw pomocniczych 1987
Typowy plan kont dla jednostek badawczych 1975
Typowy plan kont dla jednostek budżetowych 1988
Typowy plan kont dla małych organizacji społecznych 1975
Typowy plan kont dla organizacji społecznych 1975
Typowy plan kont dla państwowych biur projektów 1985
Typowy plan kont dla państwowych biur projektów 1975
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych 1976
typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1988
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1968
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1976
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych 1985
Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw transportu samochodowego 1975
Typowy plan kont dla państwowych szkół wyższych 1988
Typowy plan kont dla szkół wyższych 1976
Typowy plan kont dla zakładów budżetowych 1987
Ustawa o rachunkowości po roku funkcjonowania 1996
Vademecum biegłego księgowego 1965
VAT ustawa o podatku od towarów i usług 2011
Wielka Encyklopedia Powszechna 1962
Wokół problemów kształcenia ustawicznego 1999
Wskazówki w sprawie badania zasadności założenia kontynuacji działalności przez jednostkę 1998
Współczesne problemy analizy ekonomicznej 2006
Współczesne problemy analizy ekonomicznej 2006
Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 2008
X zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1968-1970 1971
XI zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1971-1973 1974
XII zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1974-1977 1978
XIII krajowy zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1978-1982 1983
XIV krajowy zjazd delegatów 1987
XV krajowy zjazd delegatów 1991
XVI krajowy zjazd delegatów 1995
XVIII krajowy zjazd delegatów materiały zjazdowe 1999-2002 2003
XX lat działalności oddziału zielonogórskiego Stowarzyszenia Księgowych 1977
XXX-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA 2008
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl