Głównym celem działania Komisji ds. rozwoju zawodów związanych z rachunkowością jest rozwój, doskonalenie i propagowanie zawodu księgowego w Polsce w obszarze: rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej i rachunkowości zarządczej (controllingu).
Nieustannie zmiany dokonujące się w praktyce gospodarczej prowadzą do ewolucji roli, zadań i miejsca zawodu księgowego (specjalisty rachunkowości) w jednostkach sektora prywatnego i sektora publicznego. Oczekiwania względem zawodu księgowego różnią się w zależności od typu organizacji, stosowanych w niej metod zarządzania, stopnia informatyzacji, szczebla w hierarchii zawodowej, etc. Rola i zadania księgowego (specjalisty rachunkowości), rozumianego jako zawód, ulegają współcześnie istotnemu rozszerzeniu. Od współczesnego księgowego (specjalisty rachunkowości) oczekuje się pełnienia funkcji partnera biznesowego, wspierającego decydentów w podejmowaniu decyzji, uczestniczącego w kreowaniu strategii i modelu biznesowego jednostki, kształtującego wiarygodność finansową podmiotu w relacjach z inwestorami i otoczeniem, zarządzającego ryzykiem finansowym. Równolegle, w wyniku autonomizacji procesu rachunkowości, jego outsourcingu, w tym lokowania w Centrach Usług Wspólnych (SSC/BPO), rola i zadania księgowego często ulegają dekompozycji, której towarzyszy daleko posunięta specjalizacja.
Oznacza to nowe wyzwania dla procesu kształcenia i rozwoju zawodowego księgowych (specjalistów rachunkowości) na poziomie akademickim i zawodowym, formalnym i nieformalnym. Tworzy się przez to przestrzeń do współpracy między szkołami wyższymi, organizacjami zawodowymi księgowych i podmiotami gospodarczymi. W dobie rozwoju zawodu księgowego ważnym aspektem jest proces certyfikacji kompetencji zawodowych oraz zapewnienie ich szerokiej uznawalności poprzez system akredytacji.

Realizacji głównego celu służą następujące etapy szczegółowe:

1. kształtowanie i opracowanie modelu kompetencji zawodu księgowego,
2. doskonalenie szeroko rozumianego procesu kształcenia w zakresie rachunkowości,
3. rozwój procesu certyfikacji zawodu księgowego,
4. wzmacnianie prestiżu zawodu księgowego wśród pracodawców.

Skład osobowy komisji w kadencji 2019 - 2022:

1) prof. dr hab. Ewa Walińska – przewodnicząca

2) dr hab. prof. AGH Bogusława Bek-Gaik

3) dr hab. prof. UEW Michał Biernacki

4) prof. dr hab. Jolanta Chluska

5) dr hab. prof. UŁ Justyna Dobroszek

6) prof. dr hab. Jerzy Gierusz

7) dr hab. prof. US Stanisław Hońko

8) prof. dr hab. Zbigniew Luty

9) dr Marcin Michalak – sekretarz

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl