Uchwała nr 845/311/2015
Prezydium Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego i wydanie dyplomu

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz w związku z § 14 Regulaminu Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie tytułu zawodowego „dyplomowany księgowy”, Prezydium Zarządu Głównego postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące opłaty za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego i wydanie dyplomu (certyfikatu) Stowarzyszenia
1) opłata za egzamin na tytuł dyplomowanego księgowego - 450 zł
2) opłata za rozpatrzenie odwołania od wyniku egzaminu - 100 zł
3) opłata za wydanie dyplomu (certyfikatu) Stowarzyszenia osobie zwolnionej z egzaminu - 100 zł

§ 2

1. Traci moc uchwała 777/18/2011 Prezydium Zarządu Głównego z dnia 11 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za egzaminy na tytuł dyplomowanego księgowego i wydanie dyplomu z zastrzeżeniem ust 2.
2. Wymieniona w ust. 1 uchwała ma zastosowanie do egzaminów poprawkowych, przeprowadzanych dla osób, które pierwotnie przystąpiły do egzaminu na tytuł dyplomowanego księgowego przed dniem 1 stycznia 2015 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Opłaty prosimy kierować na konto:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Instytut Certyfikacji
Zawodowej Księgowych
ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa
PKOBP Oddział 15 w Warszawie Al. Jerozolimskie 7. 00-950 Warszawa
65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

Osoby składające wnioski o dopuszczenie do egzaminu na tytuł zawodowy „dyplomowany księgowy", prosimy o dopisek w tytule przelewu:
Opłata za egzamin

Osoby legitymujące się tytułem biegłego rewidenta lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk ekonomicznych lub nauk o zarządzaniu, wnioskujące o nadanie tytułu dyplomowanego księgowego, prosimy o dopisek w tytule przelewu:
Wydanie certyfikatu DK

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl