ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ,
dla kandydatów na dyrektorów szkół
lub początkujących dyrektorów

Szkolenie online

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 1. Organizacja roku szkolnego (wymagane dokumenty).
 2. Plan nadzoru pedagogicznego.
 3. zarządzanie mieniem szkoły (rodzaje składników majątku szkoły, obsługa finansowa szkoły, rodzaje rachunków, plan finansowy).
 4. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli.
 5. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.
 6. Organizacja i przebieg egzaminów zewnętrznych.
 7. Rekrutacja uczniów.
 8. Dokumenty wewnątrzszkolne (statut, uchwały, zarządzenia).
 9. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 10. Analiza ryzyka.
 11. System kontroli zarządczej.
 12. Konkurs na dyrektora szkoły – wymagania.

INFORMACJE DODATKOWE

Koszt udziału jednej osoby – 350 zł. Rozpoczęcie godzina 9.00 zakończenie 16.00.
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM

Specjalista, praktyk w zakresie prawa oświatowego, doradca zawodowy, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych.

ul. Górnośląska 5
00-443 Warszawa

tel. 22/ 583 49 30
tel. 22/ 583 49 50

sekretariat@skwp.pl